جدول مالکیت زمانی (Time Sharing) مجتمع عباس آباد سال 98

هفتهاز تاریخ تا تاریخواحد شماره 1 بلوک A
11/11/8حسین حبیبی
21/81/15بهروز میرزازاده
31/151/22علی اکبر علیزاده
41/221/29داریوش خشایار- رویا افشار
51/292/5اشکان بهمن پور
62/52/12حسین مناف زاده
72/122/19حسین مناف زاده
82/192/16علیرضا صنوبر
92/163/2هاشم ریاضی
103/23/9علیرضا قورچیان
113/93/16محمد بهروزی
123/163/23محمدرضا زرگرچی
133/233/30محمود بالنده-فرشته نعمتی
143/304/6حسین حبیبی
154/64/13بهروز میرزازاده
164/134/20علی اکبر علیزاده
174/204/27داریوش خشایار- رویا افشار
184/275/3اشکان بهمن پور
195/35/10حسین مناف زاده
205/105/17حسین مناف زاده
215/175/24علیرضا صنوبر
225/245/31هاشم ریاضی
235/316/7علیرضا قورچیان
246/76/14محمد بهروزی
256/146/21محمدرضا زرگرچی
266/216/28محمود بالنده-فرشته نعمتی
276/287/4حسین حبیبی
287/47/11بهروز میرزازاده
297/117/18علی اکبر علیزاده
307/187/25داریوش خشایار- رویا افشار
317/258/2اشکان بهمن پور
328/28/9حسین مناف زاده
338/98/16حسین مناف زاده
348/168/23علیرضا صنوبر
358/238/30هاشم ریاضی
368/309/7علیرضا قورچیان
379/79/14محمد بهروزی
389/149/21محمدرضا زرگرچی
399/219/28محمود بالنده-فرشته نعمتی
409/2810/5حسین حبیبی
4110/510/12بهروز میرزازاده
4210/1210/19علی اکبر علیزاده
4310/1910/26داریوش خشایار- رویا افشار
4410/2611/3اشکان بهمن پور
4511/311/10حسین مناف زاده
4611/1011/17حسین مناف زاده
4711/1711/24علیرضا صنوبر
4811/2412/1هاشم ریاضی
4912/112/8علیرضا قورچیان
5012/812/15محمد بهروزی
5112/1512/22محمدرضا زرگرچی
5212/2212/29محمود بالنده-فرشته نعمتی