جدول مالکیت زمانی (Time Sharing) مجتمع عباس آباد سال 97

هفتهاز تاریختا تاریخواحد شماره 1 بلوک Aواحد شماره 2 بلوک B
11/11/8بهروز میرزا زادهامیرحسین خسروجردی
21/81/15علی اکبر علیزادهمحمد پوررضوی
31/151/22رویا افشار – داریوش خشایارعلی کارگر
41/221/29اشکان بهمن پورجمشید کرمی
51/292/5حسین مناف زادهسیدرضا طباطبایی
62/52/12حسین مناف زادهاحمد شهرجردی
72/122/19علیرضا صنوبرمهدی یمینی
82/192/26هاشم ریاضیمحمدرضا لفافچی
92/263/2علیرضا قورچیاناحد صید اکن
103/23/9محمد بهروزینورالدین صدرالدینی
113/93/16محمدرضا زرگرچیخسروجردی (عباسی)
123/163/23محمود بالانده – فرشته نعمتیمصطفی غلامی
133/233/30حسین حبیبیشمس الهی
143/304/6بهروز میرزا زادهفاطمه طی
154/64/13علی اکبر علیزادهنورالدین صدرالدینی
164/134/20رویا افشار – داریوش خشایارمسعود طاهری جوان
174/204/27اشکان بهمن پورمسعود طاهری جوان
184/275/3حسین مناف زادهشفیعیون
195/35/10حسین مناف زادهرضا خلوتی
205/105/17علیرضا صنوبرامیرحسین خسروجردی
215/175/24هاشم ریاضیعباس بهرامی
225/245/31علیرضا قورچیانگلخو
235/316/7محمد بهروزیحسین عزیزی
246/76/14محمدرضا زرگرچیمحمد پوررضوی
256/146/21محمود بالانده – فرشته نعمتیاسماعیل قره داغی
266/216/28حسین حبیبیحسین کیایی
276/287/4بهروز میرزا زادهحسین فضیلت
287/47/11علی اکبر علیزادهمسعود طاهری جوان
297/117/18رویا افشار – داریوش خشایارعلیرضا مردانی
307/187/25اشکان بهمن پورمهدی خلوتی
317/258/2حسین مناف زادهعادل جعفری
328/28/9حسین مناف زاده
338/98/16علیرضا صنوبر
348/168/23هاشم ریاضیمسعود طاهری جوان
358/238/30علیرضا قورچیان
368/309/7محمد بهروزی
379/79/14محمدرضا زرگرچی
389/149/21محمود بالانده – فرشته نعمتی
399/219/28حسین حبیبی
409/2810/5بهروز میرزا زاده
4110/510/12علی اکبر علیزاده
4210/1210/19رویا افشار – داریوش خشایار
4310/1910/26اشکان بهمن پورمرتضی صالحی آدرانی
4410/2611/3حسین مناف زاده
4511/311/10حسین مناف زادهمسعود طاهری جوان
4611/1011/17علیرضا صنوبرمسعود طاهری جوان
4711/1711/24هاشم ریاضیسیامک شیخ مقدس
4811/2412/1علیرضا قورچیان
4912/112/8محمد بهروزی
5012/812/15محمدرضا زرگرچیمهدی یمینی
5112/1512/22محمود بالانده – فرشته نعمتیافشین درخشنده
5212/2212/29حسین حبیبی