جدول فروش مالکیت زمانی (Time Sharing) مجتمع نوشهر

هفتهکد هفتهاز تاریختا تاریخواحد شماره 1
(طبقه اول شرقی)
واحد شماره 2
(طبقه اول غربی)
واحد شماره 3
(طبقه دوم شرقی)
واحد شماره 4
(طبقه دوم غربی)
1F1/11/8آرش مهدویمحمدرضا لفافچیزین العابدین قنبرینورالدین صدرالدینی
2F1/81/15فاطمه طیاحد صیدافکنایرج مافیرحیم خلج
3A1/151/22کوروش بقاییعلیرضا ورشویعلیرضا ورشوینورالدین صدرالدینی
4A1/221/29مصطفی دلشادعلیرضا ورشویمحسن شهیدینادر اترک
5A1/292/5یوسف رهبرهدی میرزا ابوطالبقربان عطایی خانقاهیدالله سهرابزاده
6A2/52/12کیوان خیل فرهنگمجید برزگرمحمد اسکندریمحسن مصباح
7A2/122/19احمد احدیعلی مافیعلی نجاتینورالدین صدرالدینی
8A2/192/26علیرضا ورشویسیدحسین کیاییعلی محمد اخوانکمال شیخ حسنی
9A2/263/2رضا رضوانیاشکان بهمن پورسید علی اکبر طباطبایینورالدین صدرالدینی
10A3/23/9محمد قنبریعلیرضا ورشویعلیرضا ورشویرضا حیدرعلی
11E3/93/16حسین عزیزیمحسن شهیدیمجید برزگربهمن قاسمی
12A3/163/23اکبر غفاریمهدی نظریعلیرضا ورشویسید مهدی مظفری
13A3/233/30علی کارگرقربانعلی حمتیعلیرضا ورشویکوروش بقایی
14B3/304/6عادل جعفریکیومرث شیربچهکوروش بقاییاحد صیدافکن
15B4/64/13زین العابدین قنبریاحمد احدیمیرحسین خسروجردیمصطفی اقامی
16B4/134/20مسعود نصیریحسین عزیزیرضا شعبانی شایگانکیومرث شیربچه
17B4/204/27علی واحدی زادهعلیرضا ورشویجمشید کرمیناصر علی شیری
18B4/275/3نبی الله بهرامی جوحسن محمد علیزادهسیامک شیخ مقدسنورالدین صدرالدینی
19B5/35/10سیدرضا طباطباییسیامک شیخ مقدسحسن عباس نژادکیومرث شیربچه
20B5/105/17سیامک شیخ مقدسرحیم خلجسهیلا کامرانیمحمد رضا اکبر آبادی
21B5/175/24مصطفی غلامیاشکان بهمن پورسید علی اکبر طباطباییعطاالله حیدری پور
22B5/245/31علی اصغر امیریداوود محمد علیزادهبهزاد نعمتیمصطفی غلامی
23B5/316/7سیدحسین کیاییایرج مافیحسن محمد علیزادهامید صبری نژاد
24B6/76/14داریوش ستاریبابک معصومیعلیرضا ورشویرحیم خلج
25B6/146/21سیدحسین کیاییسعید طلا بیگیحسین شفیعیونمحمدرضا زارع میرک آبادی
26E6/216/28مجید برزگرحسن کاظم پوربهروز بیک محمدیفاطمه طی
27B6/287/4کیوان خیل فرهنگعلیرضا ورشویعلیرضا ورشویعلیرضا رنجبر جمال آبادی
28C7/47/11محمدرضا اکبر آبادیسیاوش فروزندهعلیرضا ورشویرضا حیدر علی
29C7/117/18رضا رضوانییوسف رهبررضا ناصر بختمحسن شهیدی
30C7/187/25هادی شمس الهیمصطفی غلامیعلیرضا امینینورالدین صدرالدینی
31نظافت سالیانه7/258/2
32C8/28/9احد صید افکنعلی مافیمحسن خیریمجید بابایی
33C8/98/16پیام زمانییدالله سهرابزادهعلیرضا ورشویمحمدرضا سبزی مبارک
34C8/168/23لطفعلی اسبقیعلیرضا ورشویآرش مهدویسیدحسین کیایی
35C8/238/30حسن محمد علیزادهمحسن مصباحسیدعلی اکبر طباطباییمحمدرضا لفافچی
36C8/309/7کوروش بقاییمهیار فلاحیعلی نجاتینورالدین صدرالدینی
37C9/79/14کوروش بقاییعطاالله حیدری پورعلیرضا ورشویعیسی جوادی نیا
38C9/149/21ایرج اسکندریصندوق رفاه کارکنانمجید اداویبهنام خدابخش
39C9/219/28جمشید کرمیجمشید کرمیعلی اصغر آب سالانابراهیم ناظمیان
40C9/2810/5جمشید کرمیجمشید کرمیمهدی یمینی حکمترحیم خلج
41D10/510/12علیرضا ورشویعلیرضا ورشویپریا جلالیبهمن قاسمی
42D10/1210/19بهروز احمدیعلیرضا ورشویرحمان روشنیبهمن قاسمی
43D10/1910/26سیروس شهبازیعلی مافیعلیرضا ورشویبهمن قاسمی
44D10/2611/3پیام زمانیکوروش بقاییمحسن مصباحبهمن قاسمی
45D11/311/10نورالدین صدرالدینیاسکندر عبدالهییوسف رهبربهمن قاسمی
46D11/1011/17علیرضا ورشویعلیرضا ورشویاحد صیدافکنبهمن قاسمی
47C11/1711/24حسن رمضانیبهمن قاسمیزین العابدین قنبریمجید برزگر
48D11/2412/1عطاالله حیدری پورحسن رمضانیجمشید کرمیبهنام خدابخش
49نظافت سالیانه12/112/8
50D12/812/15علیرضا ورشویقربان عطایی خانقاهسید علی اکبر طباطباییعلیرضا ورشوی
51D12/1512/22علیرضا ورشویعلیرضا موحدیانعلی محمد اخواننورالدین صدرالدینی
52D12/2212/29سیروس شهبازیمحمد تقی خدا وردیانعلیرضا ورشویمجید اداوی