در ادامه فعالیت های تعاونی هیات مدیره طرح پرورش گاو گوشتی را در دست بررسی دارد و در حال انجام تفاهم نامه با نهادهای ذیربط می باشد در همین راستا در مورخ ۹۷/۱۱/۳ بازدیدی از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور واقع در کرج داشتیم و مذاکرات اولیه انجام پذیرفت که در صورت نهایی شدن از اعضاییکه مایل به مشارکت در طرح مذکور هستند دعوت بعمل خواهد آمد.

براساس این طرح به هر ۲ نفر از اعضای تعاونی یک واحد ۱۵ راسی تعلق خواهد گرفت و برای خرید ۱۵ راس نیز وام ۸۰ میلیونی با سود ۱۸درصد واقعی تعلق خواهد گرفت . طبق مذاکرات اولیه ۲۰ واحد در فاز اول به تعاونی مهندسان اختصاص خواهد یافت.

2

نفر

15

راس گاو گوشتی

80

میلیون وام