جلسه تعیین قطعات زمینهای کوی مهندسان 3 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/03/30 راس ساعت 10 در محل تعاونی برگزار و مهندسان قطعات خود را انتخاب نمودند.

از خریداران محترم کوی مهندسان 3 دعوت می شود از روز یکشنبه 98/04/02 با مراجعه به تعاونی نسبت به انعقاد قرارداد و امضای آن اقدام نمایند.

همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی الزامی است.