تعاوني مهندسان البرز در ١٥مرداد ٩٨ اقدام به برگزاري تور يك روزه بازديد از بازار بزرگ ايران براي تعدادي از مهندسان ارشد عضو تعاوني مهندسان ساختمان البرز از جمله رياست ، هيات رئيسه ،هيات مديره و مديران ارشد سازمان نظام مهندسي ساختمان البرز ،هيات مديره كانون مهندسان ساختمان البرز نمود .

برگزاري اين گونه تورهاي يك روزه از آنجا حائز اهميت ميباشد كه به گفته مديرعامل محترم تعاوني ،بازار بزرگ ايران از لحاظ آمارها و شاخص هاي مهندسي در صدر پروژه هاي ملي قرار دارد ،پروژه اي با بيش از دو ميليون متر مربع وسعت و كميت و كيفيت هاي خاص باعث ارتقاء ديدگاه مديران ارشد استان خواهد گرديد .تعاوني مهندسان ساختمان استان البرز در راستاي رسالت خود اقدام به برگزاري اين تور نمود كه اين دومين اقدام از اين دست بوده است. (اولين تور بازديد ازادراه تهران  –شمال در تاريخ ٩٧/٩/٢٢ بود)

در پايان حاضران ضمن تشكر از مدير عامل و مسئولان تعاوني مهندسان ساختمان البرز خواستار ايفاء نقش بيشتر در برگزاري و معرفي اين گونه پروژه ها شدند ،كه آقاي مهندس زارع ميرك آباد قول پيگيري در اين مورد را ابراز نمودند .

بازار بزرگ ايران (ايران مال )يكي از پنج بازار بزرگ جهان ميباشد كه با صرف ٤٣ ميليون نفر -روز كار در آن حدود ٢ميليون متر مربع سازه با كيفيت كم نظير ايجاد گرديده است.