تعاوني مهندسان البرز در ١٥مرداد ٩٨ اقدام به برگزاري تور يك روزه بازديد از بازار بزرگ ايران براي تعدادي از مهندسان ارشد عضو تعاوني مهندسان ساختمان البرز از جمله رياست ، هيات رئيسه ،هيات مديره و مديران ارشد سازمان نظام مهندسي ساختمان البرز ،هيات مديره كانون مهندسان ساختمان البرز نمود .