آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)

 • به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مي رساند ، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  (نوبت اول )اين شركت تعاوني رأس ساعت  10صبح روزشنبه مورخ 98/09/09 در محل شرکت تعاونی  واقع در کرج ،بلوار جمهوری شمالی نبش کوچه میثم  پلاک 9 ساختمان کانون مهندسان کرج  تشکیل  می گردد. از كليه اعضای شرکت تعاونی دعوت می‏شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور بهم رسانند .

  يادآوري مي شود:

  در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال رأي از سوي خود را به نماينده تام الاختيار  خودواگذار نمايد در اين صورت هيچ كس نمي تواند نمايندگي بيش از  سه عضو را بپذيردوهرشخص غير عضو تنها يك راي خواهد داشت.اضافه مي شود برگه هاي نمايندگي مزبور با امضاء نماینده هیات مدیره وبازرس  تعاونی معتبر خواهد بود.بدين منظورعضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشاراين آگهي به همراه نماينده خود بادردست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني وكارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر وپس از احراز هويت طرفين ،عضويت متقاضي واهليت نماينده ،برگه نمايندگي مريوطه توسط مقام مذكورتائيد وبرگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادرگردد.

  اعضايي كه تمايل به كانديدا توري بازرسان را دارند با درخواست كتبي (فرم مشخصات)حداكثر ظرف مدت (7)روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه داشتن  مدارك لازم (كپي صفحات شناسنامه-مدرك تحصيلي ،تخصصي وتجربي-كارت ملي-كارت پايان خدمت (آقايان)و(2 قطعه عكس) به دفتر تعاوني تحويل نمايند.

  اين مجمع با نصف بعلاوه يك رسميت يافته و مصوبات آن در صورت عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.

 • دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد:

  1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس .

  2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال1397.

  3-طرح و تصویب بودجه سال 1398و تعیین خط و مشی آتی تعاونی.

  4 طرح و تصويب و تغييرات اعضاء وسرمايه تعاوني.

  5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .