مزایده رهن و اجاره مغازه تجاری

تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز قصد دارد یک مغازه تجاری به مساحت 162/56 متر همکف تجاری و 132/41 متر بالکن تجاری واقع در کرج –خیابان مطهری ،جنب پارک لادن ساختمان تجاری تکسا را از طریق مزایده بصورت رهن و اجاره واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اوراق و اسناد مزایده طبق جدول زمانبندی ذیل و نشر آگهی به تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز واقع در بلوار جمهوری ابتدای پل شهدای روحانی ساختمان کانون مهندسان طبقه اول تعاونی مهندسان مراجعه نمائید.

از تاریخ 98/09/04 تا 98/09/14مراجعه به تعاونی جهت خرید اوراق و تحویل پاکتها و پیشنهاد قیمت
98/09/17زمان بازگشائی پاکت ها
98/09/18اعلام برنده مزایده نفرات اول تا سوم
98/09/19زمان مراجعه برنده مزایده نفر اول جهت عقد قرارداد
98/09/20زمان مراجعه نفر دوم در صورت عدم حضور نفر اول
98/09/21زمان مراجعه نفر سوم در صورت عدم حضور نفر دوم
98/09/23 تا 98/09/30زمان استرداد سپرده های نفرات سوم به بعد