آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)

 • به اطلاع اعضاء محترم شركت تعاوني مي رساند ، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده    (نوبت دوم )اين شركت تعاوني رأس ساعت  17 روز شنبه  مورخ 98/09/30 در محل مجتمع ساختمان شماره2 (آموزش) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واقع در کرج ، بلوار دانش آموزخیابان انوشیروان شرقی نبش مهر4 ، تشکیل می گردد. از كليه اعضای شرکت تعاونی دعوت می‏شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور بهم رسانند .

  يادآوري مي شود:

  در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال رأي از سوي خود را به نماينده تام الاختيار  خودواگذار نمايد در اين صورت هيچ كس نمي تواند نمايندگي بيش از  سه عضو را بپذيردوهرشخص غير عضو تنها يك راي خواهد داشت.اضافه مي شود برگه هاي نمايندگي مزبور با امضاءاكثريت هیات مدیره وبازرس  تعاونی معتبر خواهد بود.بدين منظورعضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشاراين آگهي به همراه نماينده خود بادردست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني وكارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر وپس از احراز هويت طرفين ،عضويت متقاضي واهليت نماينده ،برگه نمايندگي مريوطه توسط مقام مذكورتائيد وبرگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادرگردد.

  اين مجمع با هر تعداد از اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن در صورت عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.

 • دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد:

  1-استماع گزارش هيات مديره و بازرس .

  2- طرح وتصویب صورتهای مالی سال1397.

  3-طرح وتصویب بودجه سال1398وتعیین خط ومشی آتی تعاونی.

  4 طرح وتصويب وتغييرات اعضاء وسرمايه تعاوني.

  5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .