بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز

صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده(  نوبت دوم ) شرکت تعاوني مهندسان ساختمان استان البرز ثبت شده به شماره 6719 سرمايه ثبت شده  به مبلغ 41.799.000.000ريال   وبه شناسه ملي    10100312527طبق آگهي دعوت منتشره به  تاريخ 13 / 09/  98رأس ساعت 17 روز شنبه مورخ30/9/98در محل واقع مجتمع ساختمان شماره2 (آموزش) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واقع در کرج ، بلوار دانش آموزخیابان انوشیروان شرقی نبش مهر4 ،باحضور 84نفر از 3283نفر کل اعضاء  (72 نفراصالتاً و12نفروکالتاً) تشكيل شد.

ابتدا با توجه به تعداد حاضرین و رسیدن جلسه به حد نصاب لازم، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، جلسه توسط آقای مهندس پیمان علی نیا دارای سمت رئیس هیات مدیره افتتاح گردید . سپس نسبت به انتخاب هیات رئیسه اخذ رای به عمل آمد  كه در نتيجه :

1- آقای  اسماعیل قره داغی  به شماره ملی   1530793564 به سمت رئيس مجمع  ، 2- آقای  فریبرز خواجه برج سفیدی  به شماره ملی  1972089390 به سمت نائب رئیس مجمع3–آقای حمیدرضا صادقی   به شماره ملی   0938606379 به سمت منشی مجمع ،  4- آقای  قربانعلی حمتی  به شماره  ملی 8971183784 به سمت ناظر 1 ،5- آقای ناصر رزق خواه به شماره ملی2851224999 به سمت ناظر2 ،6-آقای محمد پور رجب  به شماره ملی  4072677957 به سمت ناظر3 ،7- آقای امیر حسین حجازیان به شماره ملی 0070269564 به سمت ناظر 4  انتخاب شدند ، آنگاه صورت لیست حضور غیاب اعضای حاضر در جلسه و صورت اسامی کل اعضاء تعاونی در اختیار رئیس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار گرفت و متعاقب آن دستور جلسه قرائت و بشرح ذیل انتخاب شد.

1- موضوع استماع گزارش هیت مدیره و بازرس ، گزارش هیات مدیره توسط آقای مهندس محمد آقایی میبدی نائب رئیس هیات مدیره وگزارش بازرس توسط آقای مهندس مهدی محمدنیا بازرس تعاونی ارائه گردیدکه به پیوست می باشد

2- صورت مالی سال  97جلسه مطرح وپس از ارائه توضیحات لازم  از سوی آقای مهندس محمد زارع میرک آباد مدیرعامل تعاونی با اکثریت آراء به تصویب  مجمع رسید .

3- بودجه سال جاري به مبلغ كل 19.990.000.000 ريال هزينه و مبلغ 28.200.000.000 ريال درآمد و تعیین خط مشی مطرح گردید،که با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد تا در این زمینه اقدامات لازم با رعایت صرفه و صلاح تعاونی توسط هیأت مدیره به عمل آید.

4- در خصوص بند 4 دستور جلسه تعداد سهام در سال 1397 تغییری نداشته است ،در سال 1396 تعداد سهام اعضا 139.330 سهم به ارزش 300.000 ریال به مبلغ 41.798.900.000 ریال بوده و از بابت سود انباشته سال 1397 به مبلغ 4.204.880.649 ریال به تعداد 14.016 سهم به اعضای تعاونی اختصاص خواهد یافت و در نهایت سرمایه تعاونی از مبلغ 41.798.900.000 ریال به مبلغ 46.003.780.649 ریال به تعداد 153.346 سهم افزایش یافته است ،طرح و تصویب و تغییرات اعضا و سرمایه تعاونی با اکثریت آراء به تصویب رسید.

5- برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل از میان کاندیداهای موجود به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و پس از شمارش آرا اخذ شده در نتیجه آقای مهدی محمد نیا کپور چالی به شماره ملی 2649311274 با تعداد چهل رای از مجموع 51 رای ماخوذه حائز اکثریت آرا گردید و به سمت بازرس اصلی و آقای علی افلاکی پاشاکی  به شماره ملی 4911437669 با تعداد یازده رای به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

6- پیشنهاد جمعی از اعضا مبنی بر واگذاری یک ملک در قالب تهاتر معادل سهام تعداد درخواست کننده گان تصویب  و هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف مدت سه ماه کاری موضوع را در قالب یک مجمع عمومی فوق العاده به سرانجام برساند.

بند 6 صورتجلسه حاضر، درابتدای جلسه تصویب شد و هیات مدیره موظف به اجرای آن میباشد.

جلسه در ساعت 18:40 با صلوات حاضران خاتمه یافت.